Rabu, 25 Februari 2009

Peratoeran Boeat Menyoelam (Terjual)
Buku "Singer Peratoeran Boeat Menyoelam" di terbitkan oleh singer sewing Machine Company pada tahun 1922. Di dalam buku ini terdapat 100 teori menyulam, salah satu contohnya ialah "Soelaman Dengen Montee atawa Merdjan"

Tidak ada komentar: